Články

Aktivity v rámci nových VaV projektů realizovaných klastrem WASTen (období 2019-2022)

Prezentace aktivních projektů je k dispozici zde Klastr WASTen v současné době realizuje řadu nových výzkumných projektů: ROZVOJ INOVAČNÍHO POTENCIÁLU KLASTRU WASTen, z.s. Projekt navazuje na předchozí projekt klastru “WASTen – Rozvoj klastrové organizace”. Cílem projektu je plně rozvinout inovační potenciál klastru v odvětví odpadového hospodářství. Aktivity projektu povedou k prohloubení spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a…

Konference „FÓRUM KLASTRŮ V4“ – Vstup do nové, lepší doby hospodaření s odpady

Žijeme v turbulentní době, kdy připravované zákony o odpadech určí charakter celého odvětví odpadového hospodářství, nejen v ČR ale i na celém území Visegrádské čtyřky na roky dopředu. Z toho důvodu je v zájmu všech partnerských klastrů celý proces přípravy pozorně sledovat a společně iniciovat kroky pro LEPŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, LEPŠÍ ZDRAVÍ A LEPŠÍ ŽIVOT!

Termický rozklad čistírenských kalů za účelem získání pevného zbytku pro účely zkvalitnění zemědělské půdy

Kalem se rozumí kal z čistíren odpadních vod zpracovávajících městské odpadní vody, nebo kal ze septiků a jiných podobných zařízení. Upraveným kalem se rozumí kal, který byl podroben biologické, chemické nebo tepelné úpravě, dlouhodobému skladování nebo jakémukoliv jinému vhodnému procesu, který má za následek, že se významně sníží obsah patogenních organismů v kalech, a tím i zdravotní riziko spojené s jeho aplikací.

Klastr WASTen jako hlavní partner Týdne výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí – TVIP 2019

Minulý týden (19. – 21. 3. 2019) se v Hustopečích u Brna uskutečnil další ročník Týdne výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí – TVIP 2019. Letošní TVIP zastřešoval dvě tematicky specializovaná odborná setkání: konferenci APROCHEM a symposium ODPADOVÉ FÓRUM. Konference a symposia se zúčastnili i členové klastru WASTen, kteří přednášeli k dané problematice.