Aktivity v rámci nových VaV projektů realizovaných klastrem WASTen (období 2019-2022)

Prezentace aktivních projektů je k dispozici zde

Klastr WASTen v současné době realizuje řadu nových výzkumných projektů:

ROZVOJ INOVAČNÍHO POTENCIÁLU KLASTRU WASTen, z.s.

Projekt navazuje na předchozí projekt klastru “WASTen – Rozvoj klastrové organizace”. Cílem projektu je plně rozvinout inovační potenciál klastru v odvětví odpadového hospodářství. Aktivity projektu povedou k prohloubení spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a podniky a vytvoření centra transferu technologií klastru, které umožní urychlit přenos inovativních technologií do praxe. Součástí aktivit bude také další
propagace klastru a rozvoj služeb klastru.

Aktivity:

 1. Rozvoj služeb klastru – v rámci projektu dojde k výraznému rozšíření stávajících služeb poskytovaných klastrem
 2. Řízení a koordinace aktivit klastru – realizací projektu dojde ke vzniku nových pracovních pozic, které umožní lépe rozdělit kompetence ve vedení klastru a soustředit se na klíčové oblasti rozvoje
 3. Rozvoj spolupráce mezi členy klastru – dojde k prohloubeni spolupráce mezi členy klastru
 4. Rozvoj externí spolupráce klastru a jeho členů – klastr WASTen bude i nadále pokračovat v navazování spolupráce s dalšími subjekty
 5. Propagační aktivity – propagační materiály tisk, úprava webových stránek klastru, propagační předměty (např. propisky), články a ostatní prezentace, odborné konference, výstavy v ČR (s účastí členů klastru), matchmakingové akce, konference organizované klastrem WASTen, z.s

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,
VI. Výzva Spolupráce – Klastry – Rozvoj klastru

ZV: 7 344 250,00 Kč
Dotace: 50% = 3 672 125,00 Kč

ROZŠÍŘENÍ INTERNACIONALIZAČNÍCH AKTIVIT KLASTRU WASTen, z.s.

Rozdělení aktivit klastru podle územní dimenze:

 • Visegrádské země (V4) – prohloubení spolupráce klíčových klastrů v zemích V4
 • Západní Evropa (zejména Německo, Rakousko, dále Francie, Anglie, Itálie, Benelux) – rozšíření stávajících a získání nových kontaktů, přenos informací a zkušeností s moderními technologiemi na využití odpadu
 • Širší svět (Čína, Filipíny, Brazílie) – zahájení spolupráce v širším světovém měřítku

Aktivity:

 • Zahraniční výstavy a veletrhy – účast klastru nebo individuální účast člena klastru
 • Zahraniční konference a semináře
 • Obchodní setkání členů klastru (matchmaking)
 • TENDER CENTER V4
 • Analýza tržních příležitostí
 • Navázání mezinárodní spolupráce
 • Zapojení klastru a jeho členů do mezinárodních VaV projektů

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,
VI. Výzva Spolupráce – Klastry – Internacionalizace

ZV: 5 346 300,00 Kč
Dotace: 50% = 2 673 150,00 Kč

MiscanValue – CORNET

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu je inovace výroby papíru a celulózy a výrobků z nich s využitím biomasy trvalé traviny Miscanthus x giganteus (ozdobnice obrovská), která bude produkovaná trvale udržitelným způsobem především na marginálních půdách (brownfieldy, znečištěné půdy apod.) a post-těžebních lokalitách.

Projekt bude řešen komplexně s cílem vytvoření hodnotového řetězce od udržitelného hospodaření na lokalitách přes sklizeň, skladování a zpracování biomasy až po energetické využívání vzniklých odpadů.

Projekt přinese nové podnikatelské příležitosti podnikům sdruženým v klastru Wasten, bude mít motivační účinek na intenzitu výzkumu a vývoje včetně mezinárodní spolupráce ve VaV a bude mít i pozitivní environmentální dopady. Nejvýznamnější pozitivní dopady
očekáváme přitom na strukturálně postižené regiony (Ústecký a Moravskoslezský).

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,
VI. Výzva Spolupráce – Klastry – Kolektivní výzkum

ZV: 13 466 408,00 Kč
Dotace: 67,5% = 9 089 826,09 Kč

Partneři projektu:, TU Dresden, PTS Heidenau
Smluvní partneři projektu: UJEP, VŠB-TUO, VŠCHT

GASTROODPADY – VÝZKUM EFEKTIVNÍCH METOD JEJICH VYUŽITÍ

Popis projektu:

Projekt se bude zabývat výzkumem komerčního potenciálu inovativního nakládání s odpady z potravin a především hotového jídla z domácností a z restauračních zařízení. V rámci projektu bude prováděn aplikovaný výzkum inovativních postupů k vyššímu a efektivnějšímu využití gastroodpadu.

Hlavní cíle projektu:

 1. Zmapování současného stavu nakládání s gastroodpadem (legislativní podmínky, množství odpadu a stávající způsoby jeho využívání),
 2. Zjištění moderních dostupných technologií na využití gastroodpadu a jejich parametrů a možností uplatnění
 3. Výzkum využití gastroodpadu na výrobu „zelených“ chemikálií
 4. Testování efektivních podmínek pro zpracování BRO pomocí larev much Hermetia illucens

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,
APLIKACE – VÝZVA VII.

ZV: 7 387 861,00 Kč
Dotace: 70% = 5 171 502,70 Kč