Třídící slevu můžou mít v konečném důsledku všechny obce v ČR

Pro klastr Wasten, sdružující především inovativní firmy v oblasti odpadového hospodářství, je kvalitní legislativa alfou a omegou další činnosti. Jak vnímají nově navrhované odpadové zákony?

Předseda klastru Wasten, Radek Hořenovský, má na navrhovanou legislativu jasný názor, který vyjádřil v odpovědích na dotazy Průmyslové ekologie.

Jak vnímá WASTen, potažmo jeho členové, navrhovaný nárůst poplatků za ukládání odpadů na skládku?

Nárůst poplatků za skládkování jednoznačně vítáme, protože přinášejí ekonomickou motivaci pro investice do moderních technologií na recyklaci odpadu. Jednoznačně se jedná o krok správným směrem. Samozřejmě můžeme polemizovat, zda zvýšení poplatků nemůže být vyšší a nárůst rychlejší, ale klíčové bude udržet navržený nárůst pevný a neměnný. Velkou chybou by bylo, pokud by pod tlakem různých skupin došlo v budoucnu ke změkčení podmínek.

Jaký názor panuje v rámci klastru na třídící slevu, která je v nové legislativě navrhovaná?

Nejprve si řekněme, že „třídící sleva“ je sleva pro města a obce na poplatcích za skládkování, pokud dosáhnou vyššího podílu třídění komunálního odpadu. Podle našeho názoru se tento nástroj naprosto míjí s hlavním současným problémem odpadového hospodářství v ČR. V třídění odpadu jsme na špici v EU, ovšem problémem je ono nerudovské Kam s ním? – kam s tříděným odpadem? Chybí dostatek recyklačních kapacit, zcela chybí trh s recyklovaným materiálem. Je veřejným tajemstvím, že významná část vytříděného odpadu končí ve spalovnách, v horším případě na skládkách.

Podpora by tedy měla přednostně směřovat do investic na moderní separační technologie, materiálové využití odpadu, jeho vyseparovaných frakcí a do podpory trhu s recykláty. Nástroje jsou v Evropě dobře známé a hojně využívané, proč je tedy nevyužít také u nás?

Třídící sleva je navíc zcela nesystémové opatření. Pokud bude v tomto znění odpadová legislativa schválena, umím si představit vznik nového byznysu – poradenské firmy budou radit městům a obcím, jak legálně získat třídící slevu. V konečném důsledku budou mít tuto slevu všechna města a všechny obce a celý systém nárůstu poplatků za skládkování, tedy celá ekonomická motivace pro modernizaci odpadového hospodářství se zcela rozpadne a již vložené investice do systému nakládání s odpady budou znehodnoceny.

Jaký postoj zaujímá Wasten k posunu konce skládkování z roku 2024 na r. 2030?

V ideálním světě bychom samozřejmě preferovali zákaz skládkování využitelných složek odpadu co nejdříve, tedy již v roce 2024. Nicméně je třeba dívat se na svět naprosto realisticky. Začínáme rok 2020 a všichni věříme, že bude mnohem lepší než rok předchozí.

Legislativa odpadového hospodářství je právě projednávána ve sněmovně. V současné době nejsou připraveny kapacity na recyklaci ani na energetické využití odpadu. Žádný soudný investor nezahájí přípravu významné investice do technologie, aniž by znal konečné znění zákonů. Vzhledem ke schvalovacím lhůtám můžeme počítat se zahájením projekčních prací na technologie nejdříve v roce 2021. Připočtěme si dobu na stavební řízení, které je v českých podmínkách nepřiměřeně dlouhé a komplikované. Uvedení technologie do provozu podléhá schválení orgány životního prostředí, které podle našich zkušeností také příliš nepřejí novým technologiím.

Na základě všech těchto důvodů je jasné, že v současné chvíli není možné reálně připravit dostatek kapacit na využití odpadů do roku 2024-26 a je nutné, bohužel, posunout zákaz skládkování do roku 2030. Ekonomickou motivaci k novým investicím považujeme za vhodnější nástroj než regulaci.

Klastr WASTen tedy souhlasí s posunutím termínu zákazu skládkování využitelných složek odpadu na rok 2030, ovšem považuje za nezbytné splnění následujících podmínek:

  • Termín zákazu skládkování bude pevně daný a neměnný a nebude obsahovat nesystémové výjimky
  • Nárůst poplatků za skládkování bude pevně daný a do budoucna neměnný
  • Třídící sleva, jako nástroj, který může celý systém poplatků rozložit, bude ze zákona vypuštěna
  • Vzniknou nástroje na podporu investic do recyklačních technologií a trhu s recykláty (např. daňové úlevy, „zelené“ zakázky)
  • Proces stavebního řízení bude zjednodušen a zkrácen
  • Proces schvalování technologií ze strany orgánů ochrany životního prostředí bude transparentní a jednotný pro celou ČR