Workshop „Zpětné získávání cenných materiálů“ ze série Green Industrial Sites

26.-27. září 2022: Drážďany – Německo

Ve dnech 26.-27. září 2022 se v saských Drážďanech uskutečnil workshop s názvem „Recovery of Valuable Materials“, který společně uspořádaly německý TUD a Cluster WASTen za podpory Sachsische Aufbaubank.  Akce byla součástí série workshopů – Green Industrial Sites a měla za cíl představit průmyslu praktickou implementaci principů oběhového hospodářství a přístupů hodnotového řetězce a zdůraznit roli úzké spolupráce při jejich zavádění mezi soukromým sektorem, vědeckou&vzdělávací komunitou a vládami. Bylo předpokládáno, že workshop posílí existující spolupráci a iniciuje širší propojení mezi Českou republikou a Saskem ve schématu odpadového hospodářství. 

Akce se zúčastnily vrcholné řídící osoby ze Saska a České republiky, a to: pan Thomas Schmidt, ministr pro regionální rozvoj Saska a Dr. Marian Piecha, náměstek ministra průmyslu a obchodu České republiky, Dr. Markéta Meissnerová, generální konzulka České republiky. Seminář vedl prof. Michael Beckmann, děkan TUD, a Dr. Radek Horenovský z Klastru WASTen.