Odpady – hrozba, ale i cenný zdroj surovin a energie

Autor: Karel Prokeš, AGMECO LT, s.r.o.

Dlouhou dobu jsme se na odpady dívali jako na něco nečistého, špatného, vyváželi je za město a tam ukládali na skládky. Postupem času, s tím, jak rostly nároky na ukládání dalších a dalších odpadů, byly vytvářeny předpisy jak tyto skládky zakládat aby nebyly nebezpečné pro životní prostředí, ve kterém žijeme. V současné době jsme na prahu další etapy, kdy chceme co nejvíce omezovat množství odpadů uložených na skládky a tím se co nejvíce přiblížit principům kruhové ekonomiky, jak je naznačeno na dalším obrázku.

V principu a pro naše účely je zapotřebí z odpadu, ať už jakéhokoliv druhu (komunální, průmyslový, apod.) recyklovat vše, co je možné recyklovat a zbytkový odpad, který již není možný recyklovat přeměnit energeticky nebo na jiné užitečné, ekonomicky zhodnotitelné suroviny.

V této souvislosti narážíme na různá data, od kdy začne platit výrazně redukované možnosti skládkování TKO, nebo dokonce zákaz používání některých druhů odpadů tak, jak jsme byli doposud zvyklí (kaly z ČOV). Tyto zákazy a příkazy jsou doprovázeny sankcemi a povinný subjekt musí konat, aby se těmto sankcím vyhnul.

V oblasti zpracování odpadu jakéhokoliv druhu uhlíkové podstaty (TKO, kaly z ČOV, biomasa, plasty, pryž, a mnohé další) máme již poměrně značné a mnohaleté zkušenosti, které můžeme nabídnout. Každý případ má své zvláštnosti, a proto není vhodné nějaké zobecňování. Faktem je, že můžeme poskytnout potřebným subjektům veškeré zázemí počínaje poradenskou činností a konče vybudováním patřičné technologické jednotky na klíč.

Vzhledem k tomu, že zpracování TKO představuje asi nejkomplexnější problém, je na dalším obrázku schematicky znázorněn přístup k tomuto problému. Na obrázku je vidět třídící linku pro TKO s možností recyklace recyklovatelných částí odpadu, vytříděním biomasy k dalšímu použití a zbytkového odpadu pro energetické využití. Biomasa, včetně BRO nebo BRKO může být využita energeticky v BPS, ale může být také zpracována termicky. Zbytkový odpad bude pak dále postupovat přes úpravu spočívající částečně v peletizaci a sušení k termickému zpracování. Výstupy z termického zpracování jsou vždy trojího druhu, energetický plyn, kapalina na úrovni oleje a tuhý zbytek. Jaká bude kvalita a množství těchto jednotlivých složek závisí na vstupním materiálu. Podle konkrétní potřeby se navrhne patřičná technologie. Na horním schematickém obrázku je uvedeno pouze úprava uhlíku, resp. úprava oleje. Možností, jak tuto úpravu provést, je celá řada. Uhlík je možno aktivovat, mít jej jako přísadu do pryže, briketovat, atd. olej je možno použít jako LTO nebo dodat do rafinerie apod. Třetí, plynná část je zapotřebí spotřebovat na místě a používá se většinou energeticky především pro udržení termické reakce a přebytky mohou sloužit pro výrobu elektrické energie v kogenerační jednotce. V případě potřeby je možno tímto způsobem využit i kapalnou složku.

V současné době se v této souvislosti samozřejmě naráží na legislativní problém. Za současného stavu může při zpracování odpadu vzniknout zase jenom odpad, což není samozřejmě pravda neboť vznikají hodnotné suroviny. Samozřejmě, že jako ve všem i v této oblasti je realita rychlejší nežli legislativa a netrpělivě se čeká na nový zákon o odpadech, který by snad měl tyto nedostatky vyřešit a uvést tak realitu s legislativou do souladu.

Při naší práci, ať už poradenské nebo projekční či snad realizační vycházíme ze zkušeností, které jsme získali při několikaletém provozu zařízení pro termické zpracování uhlíkatých odpadů, které je možno vidět na dalších obrázcích.

Na prvním je celkový pohled na dané zařízení, na dalším ovládací jednotka s dotykovou obrazovkou a na posledním je jedna z mnoha interaktivních obrazovek, s jejichž pomocí se řídí celý systém.

V případě zájmu o další informace nebo o spolupráci na některém ze souvisejících problémů, využijte prosím následující e-mailové adresy:
prokes@agmecolt.cz