WASTen, z.s. – Rozvoj klastrové organizace

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Spolupráce (klastry) – Rozvoj klastru

Způsobilé výdaje:
4 000 000,00 Kč

Dotace:
2 000 000,00 Kč (50%)

Klastr WASTen vznikl dne 23. 12. 2015 jako sdružení inovativních českých podniků, dodavatelů špičkových technologií na zpracování komunálního a průmyslového odpadu, a předních VaV pracovišť.

Klastr WASTen měl k datu podání Předběžné žádosti o dotaci celkem 19 členů, z toho 3 VaV organizace. Projekt rozvoje klastrové organizace klastru WASTen, z.s. je zaměřený na zvýšení kvality řízení klastru, propagaci činnosti klastru, zlepšení spolupráce mezi členy a rozšiřování počtu členů klastru.

Jaký problém projekt řeší?
Odpady jsou nejen surovinou, ale také velmi významným zdrojem energie. Konec 20. století a začátek 21. století byl ve znamení prudkého technologického rozvoje nových environmentálních postupů a technologií zvyšujících efektivitu nakládání s odpady (odpadového hospodářství).
Právě tento vývoj včetně vývoje legislativy způsobil, že se vývojem a výrobou environmentálních technologií začaly zabývat vysoce profesionalizované společnosti.
Podobná situace nastává v oblasti provozování systémů nakládání s odpady, kde vzhledem ke zvyšující se odbornosti a vysokým nárokům zákazníků je pro malé a střední organizace stále složitější vyhovět narůstajícím požadavkům trhu.
Důsledkem výše popsané situace je snižování konkurenceschopnosti malých a středních podniků, které se zabývají vývojem špičkových technologií nebo provozováním systémů nakládání s odpady a jejich relativní zaostávání za zahraniční konkurencí zavedených velkých zpracovatelů odpadů. Klastr WASTen si klade za cíl sdružit znalostní, lidské, technologické a také finanční zdroje malých a středních podniků v tomto vysoce konkurenčním odvětví a podpořit jejich další růst.
S ohledem na krátkou dobu existence klastru je WASTen nezralou klastrovou organizací a potřebuje podporu pro rozvinutí svých aktivit. Především se jedná o zavedení kvalitního řízení klastru, propagaci činnosti klastru, zlepšení spolupráce mezi jednotlivými členy klastru a rozšiřování členské základny klastru.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti jsou navrhované aktivity klastru WASTen vysoce aktuální.

Jaké jsou příčiny problému?
Výzkum a vývoj postupů a technologií v odvětví zpracování odpadů dosáhl rozsahu srovnatelného s ostatními průmyslovými obory. V čele tohoto procesu stojí moderní legislativa, která je v zemích EU založena na jednoduchém schématu podporujícím prevenční postupy a systémy materiálového a energetického využití odpadu a pro nevyužitelný odpad pak na technologiích jeho bezpečného odstranění. Současně tato legislativa podporuje princip blízkosti, tj. nakládání s odpady přednostně v místě jejich vzniku.
Česká republika vyniká relativně vysokou měrnou produkcí komunálního i průmyslového odpadu, přetrvává nelichotivý stav, kdy podstatná část odpadů je skládkovaná. Podle připravovaného zákona o odpadech se má v ČR do roku 2024 zabránit skládkování odpadů s výhřevností vyšší než 4 MJ. Podle zásad programu “Nulový odpad pro Evropu” se má do roku 2030 významně omezit skládkovaní recyklovatelného odpadu (kovy, sklo plasty, papír, biologicky rozložitelný odpad apod.). Zásady oběhového hospodářství jednoznačně podporují opětovné využití odpadů. Již podle dnes platné legislativy (Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství) má ČR povinnost do roku 2020 snížit podíl biologicky rozložitelného odpadu ukládaného na skládky na úroveň 35 % oproti stavu z roku 1995.
Tomuto požadavku se společnost prozatím přibližuje s problémy.

Cíle projektu:
Rozvoj klastrové organizace:

– Vybudování řídící struktury klastru ze zkušených odborníků včetně vytvoření pracovních skupin,
– zabývajících se konkrétními tématy
– Rozšíření počtu členů klastru min. na 30
– Posunutí klastrové organizace do kategorie rozvinuté klastrové

Plánované rozšíření počtu členů klastru WASTen a zlepšení jeho řízení umožní získat silnější postavení a zlepší vyjednávací možnosti klastru, čímž dojde k efektivnějšímu zastupování členů klastru při jednání se státními orgány v oblasti legislativní a daňové. Dále se zlepší přístup členů klastru k výsledkům vědy a výzkumu a transferu moderních inovativních technologií do praxe. Společné vzdělávací a informační akce členů klastru potom umožní lepší sdílení znalostí a jejich efektivnější přenos do praxe. Všechny výše uvedené skutečnosti povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti členů klastru na domácím i zahraničním trhu.

Realizované aktivity:
– Rozvoj služeb klastru – v rámci projektu dojde k výraznému rozšíření stávajících služeb poskytovaných klastrem
– Řízení a koordinace aktivit klastru – realizací projektu dojde ke vzniku nových pracovních pozic, které umožní lépe rozdělit kompetence ve vedení klastru a soustředit se na klíčové oblasti rozvoje
– Rozvoj spolupráce mezi členy klastru – prohloubeni spolupráce mezi členy klastru
– Rozvoj externí spolupráce klastru a jeho členů – klastr WASTen bude i nadále pokračovat v navazování spolupráce s dalšími subjekty (např. členství ve spolku Energosvaz)
– Propagační aktivity – propagační materiály tisk, úprava webových stránek klastru, propagační předměty (např. propisky), články a ostatní prezentace, odborné konference, výstavy v ČR (s účastí členů klastru), matchmakingové akce, konference organizované klastrem WASTen, z.s.