WASTen, z.s. – Internacionalizace klastru

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Spolupráce (klastry) – Internacionalizace klastru

Způsobilé výdaje:
2 500 000,00 Kč

Dotace:
1 250 000,00 Kč (50%)

Klastr WASTen vznikl dne 23. 12. 2015 jako sdružení inovativních českých podniků, dodavatelů špičkových technologií na zpracování komunálního a průmyslového odpadu, a předních VaV pracovišť.

Klastr WASTen měl k datu podání Předběžné žádosti o dotaci celkem 19 členů, z toho 3 VaV organizace. Členy klastru WASTen jsou univerzity z ekologicky nejvíce postižených regionů – UJEP z Ústí n.L. a VŠB TU Ostrava a dále VŠCHT Praha. Aktivity klastru budou směřovat do projektů na celém území ČR ovšem se zvláštním zřetelem na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje.

Cílem klastru je stát se centrem excelentního výzkumu a vývoje a transferu špičkových inovativních technologií se zaměřením na materiálové a energetické zpracování průmyslového a komunálního odpadu v ČR.
Charakteristickým prvkem rozvinuté společnosti není pouze produkce odpadů vztažená na výrobní jednotku nebo obyvatele, ale také způsob nakládaní s odpady. Veškeré úsilí má směřovat k bezodpadovým technologiím, které ale nejsou z mnoha důvodu dosažitelné. Odpady, které vznikají, se mají regenerovat, respektive recyklovat, využívat materiálově a nevyužitelný zbytek využít energeticky s cílem minimalizovat podíl odpadů ukládaného na skládky.
Činnost klastru WASTen, z.s. plně respektuje uvedené zásady odpadového hospodářství a je zaměřena na podporu výzkumu orientovaného na řešení problematiky odpadového hospodářství v oblasti materiálového a energetického využití.
Projekt internacionalizace klastru WASTen, z.s. se zaměřuje na zapojení klastru do spolupráce v evropském výzkumném prostoru, zapojení klastru do přeshraničních sítí excelentních klastrů a společné marketingové a obchodní aktivity členů klastru na zahraničních trzích.

Cíle klastru WASTen v rámci mezinárodní spolupráce:
– Umožnit členům klastru vstup na zahraniční trhy technologií na zpracování odpadů a zároveň podporovat transfer technologií ze zahraničí na trh ČR.
– Podpořit zapojení členů klastru do mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a transferu technologií odpadového hospodářství.

Aktivity mezinárodní spolupráce obsažené ve strategii klastru:
Vzhledem k tomu, že vizí klastru je stát se centrem excelentního výzkumu a vývoje a transferu špičkových inovativních technologií se zaměřením na materiálové a energetické zpracování průmyslového a komunálního odpadu v ČR, je nutné, aby klastr navázal partnerství i v zahraničí. Pro další rozvoj je nutné posílit a rozvinout spolupráci s klastry obdobného charakteru, které působí v zahraničí. Je důležité získat zkušenosti a informace od klastrů v zahraničí, které již dlouhodobě působí v oboru. Dojde tak i k rozšíření členské základny o další podniky, které budou zapojeny do společných projektů.
WASTen již navázal spolupráci s klastrem Energy Saxony, což je energetický klastr v Sasku. Cílem spolku je posílit konkurenceschopnost a exportní sílu podniků v oblasti energetiky, zameřené na saské podniky. Jednou z oblastí, na kterou klastr Energy Saxony cílí svou pozornost, je využití zdrojů z odpadů. A právě tato aktivita je primárním cílem spolupráce s klastrem.

V současné době je již uzavřeno Memorandum o spolupráci mezi klastrem WASTen a klastrem Energy Saxony. Německý klastr byl cíleně vybrán ke spolupráci jako první v rámci kooperace s evropskými zeměmi. Technologie v Německu je sofistikovanější než v ČR a cílem je mimo jiné získat o těchto technologiích informace. Otevírá se tak možnost transferu špičkových technologií na zpracování odpadu na český trh. Dalším důvodem je místo sídla klastru WASTen, které je blízko německých hranic, tudíž jakékoliv společné konference, schůzky i semináře, jsou velmi lehce dostupné. Vzhledem k faktu, že WASTen je v současné době nezralou klastrovou organizací, bude se nejprve orientovat na blízké trhy v rámci EU. Mimo Německo se výhledově jedná o Francii, Belgii, Nizozemí a Polsko. V plánu je samozřejmě nejen aktivní spolupráce se zahraničními klastry, ale též podpora společných obchodních a marketingových aktivit svých členů.

Jakákoliv přeshraniční či nadregionální spolupráce v rámci klastrů s sebou přináší nové příležitosti rozvoje klastru a je aspektem, který umožňuje čerpat nové stimuly pro všechny zúčastněné. Současně je důležité si uvědomit, že taková spolupráce s sebou nese mnoho úsílí a rostoucí nároky na koordinaci a řízení. Proto je zcela zásadní, aby členská základna klastru byla personálně zabezpečena, schopna organizovat a řešit nastalé situace. Strategie klastru WASTen je založena na ověřených principech projektového řízení, v němž jsou jasně definované cíle, organizační struktura a společný zájem. Samozřejmostí jsou pravidelné valné hromady, workshopy a semináře týkající se stěžejních problémů.