Institut environmentálních technologií VŠB

Web:
https://ceet.vsb.cz/iet/cs/

Sídlo:
VŠB – Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba

Rok založení:
2014

Počet zaměstnanců:
69

IČO:
619 89 100

Institut environmentálních technologií (IET) vznikl z celoškolského pracoviště Centrum environmentálních technologií (CET) v srpnu 2014, kdy mu byl schválen statut vysokoškolského ústavu ve smyslu Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.

Založení vysokoškolského ústavu IET odráží změny, ke kterým došlo v souvislosti s projektem „Institut environmentálních technologií“ v Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace, řešeného společně s Ostravskou univerzitou v letech 2011 – 2013. V rámci tohoto projektu byl vybudován výzkumný pavilon, kde nyní centrum sídlí, a pořízeno moderní vybavení, přístroje a technologické celky pro výzkum.

Výzkumná infrastruktura Institutu environmentálních technologií, zaměřená na energetické využití odpadů, čištění spalin a odpadních plynů je od roku 2019 zařazena na Cestovní mapu velkých výzkumných infrastruktur ČR, podporovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci projektu „ENREGAT – Energetické využití odpadů a čištění plynů“ (LM2018098).

K 1.1.2021 došlo ke splynutí vysokoškolských ústavů Institut environmentálních technologií s dalšími třemi vysokoškolskými ústavy Centrum nanotechnologií, Výzkumné energetické centrum a Centrum energetického využití netradičních zdrojů energie  za vzniku nového vysokoškolského ústavu Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET).

Institut environmentálních technologií je výzkumně-vzdělávacím pracovištěm, jehož činnost je odborně zaměřena na:

  • termické metody zpracování odpadů,
  • anaerobní digesce bioodpadů,
  • snižování polutantů (N2O, NOx, VOC, CO2, NH3) v odpadních plynech a ovzduší katalytickými a fotokatalytickými metodami,
  • odstraňování xenobiotik z odpadních a povrchových vod,
  • materiálové využití tuhých zbytků,
  • environmentální technologie,
  • nové metody monitorování polutantů v životním prostředí.

Vzdělávací činností se IET podílí spolu s fakultami na uskutečňování akreditovaných studijních programů. Do řešení výzkumných projektů jsou zapojováni studenti navazujícího magisterského a zejména doktorského studia ve studijních programech Chemické a environmentální inženýrství, Tepelná technika a paliva v průmyslu, Ochrana životního prostředí v průmyslu, Nanotechnologie a dalších.