Cesta k cirkulární ekonomice nemusí být trnitá

3. a 4. května proběhl na půdě Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT v Praze workshop s názvem WAYS TO CIRCULAR ECONOMY. Akce byla volným pokračováním workshopu z loňského podzimu, který proběhl v Drážďanech.

Organizaci a pořadatelství si vzali podobně jako v prvním případě na starost klastr Wasten a Fakulta technických věd TU Drážďany. Téma workshopu navazovalo na předchozí, který nesl název „Recovery of Valuable Materials“.

Cirkulární ekonomika se stává užitečným konceptem udržitelného rozvoje. Díky své komplexnosti však musí být řešena i na mezinárodní úrovni formou přeshraniční spolupráce,“ upozornil Vojtěch Brož z klastru Wasten a pokračoval: „Cílem této akce bylo prohloubit přeshraniční spolupráci mezi českými a saskými podniky, univerzitami a výzkumnými organizacemi v oblasti oběhového hospodářství.“

Kruh by se měl točit pomalu a být uzavřený

Work shop byl rozdělen na dvě části: Blok prezentací a kulaté stoly. Ty byl rozděleny do sekcí Kovy/Elektrošrot; Plasty a pneumatiky; Energie z odpadu/Bioodpad; a Vodík.

Akce se zúčastnilo v obou dnech celkem 40 návštěvníků a byli to především odborníci v oblasti oběhového hospodářství ze Saska a České republiky. Akce byla zaštítěna Saským státním ministerstvem pro regionální rozvoj a Ministerstvem životního prostředí ČR.

Krátkými prezentacemi zahájili worshop RNDr. Radek Hořeňovský, generální sekretář klastru WASTen a Prof. Dr.-Ing. habil. Christina Dornack, proděkanka pro mezinárodní vztahy TU v Drážďanech. Ta, po krátké zdravici, přinesla účastníkům informace o účincích oběhového hospodářství na zachování zdrojů. Zdůraznila, že cirkulující materiál v kruhu oběhového hospodářství, by se měl točit pomalu a kruh musí být uzavřený. Prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA následně přiblížil plénu Význam environmentálních parametrů v nefinančním výkaznictví odpadářských a recyklačních společností.

Za zmínku stojí rovněž krátká přednáška bývalého ministra životního prostředí ČR a současného předsedy České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, Ing. Petra Jana Kalaše.

V dalších přednáškách popsal Milan Pátek, referent Saského státního ministerstva pro regionální rozvoj, transformaci uhelných regionů prostřednictvím inovací, z úst Prof. Dr. Ing. Nielse Modlera mohli posluchači navnímat něco o inženýrství polymerů a úlohu oběhového hospodářsství v dekarbonizaci průmyslu přednesl Benjamin Hague, vedoucí think tanku z Institutu oběhového hospodářství.

Velmi zajímavým příspěvkem přišel přítomné informovat o termické depolymerizaci Viktor Kuna ze společnosti ENRESS, s.r.o. Tato technologie bývá označována za převratnou a po právu je jí přisuzována velká role v oblasti oběhového hospodářství.

Kulaté stoly

Následné kulaté stoly, jak už bylo napsáno, byly rozděleny do čtyř sekcí. U každého stolu byla určena jedna vedoucí osoba, která diskuse zaznamenávala a vyhodnocovala. Po skončení kulatých stolů byly určené osoby vyzvány k prezentování závěrů u každého stolu.

Stůl jehož ústředním tématem byly plasty a pneumatiky zaznamenal živou diskuzi. Odborníci se zaměřili na řešení konkrétních výzev a příležitostí, které s sebou přináší problematika plastů a pneumatik v cirkulární ekonomice. Diskutovali o tom, jak podpořit vývoj a využívání nových technologií, které umožní efektivní využití zdrojů a minimalizaci vlivu na životní prostředí. Dále se zabývali otázkou, jak zajistit, aby byly výsledky výzkumu a vývoje dostupné pro průmysl a občany. Hlavním tématem byla přeměna těchto odpadů na druhotné suroviny a technologie k této přeměně potřebné.

Největší zájem návštěvníci projevili o stůl Energie z odpadu/Bioodpad.

Diskutující u stolu s tématem Energie/bioodpad probrali podtémata recyklace a separace bioodpadů, bioplyn a biopaliva, energetická účinnost a výzkum a inovace. Byly navázány důležité kontakty zejména mezi univerzitami z Česka i Německa a nastíněna možnost společných přeshraničních projektů v oblastech zpracování bioodpadu a využití energetických plodin.

Vodík

Z důvodu nižšího zájmu o téma Kovy/elektrošrot byl tento kulatý stůl sloučen s tématem Vodík. V rámci diskuse o vodíku byly probírány jednak konkrétní pilotní projekty, jako například halda Hrabůvka v Ostravě; Green Wilhelmshaven aj.., ale také obecná role vodíku v cirkulární ekonomice. Diskutovány byly výroba, přeprava a skladování vodíku, které jsou bohužel v současné době stále velice nákladné.

Účastníci také hovořili o kategorizaci vodíku podle jeho původu či způsobu jeho výroby. Diskutéři dospěli k závěru, že vodík může hrát důležitou roli v cirkulární ekonomice, ale jeho využití bude záviset na mnoha faktorech, jako jsou náklady na výrobu a skladování, typ vodíku a dostupnost technologií a infrastruktury pro jeho využití.

Budoucnost

Celá akce ukázala, že setkávání odborníků z různých zemí je klíčové pro vývoj, nové projekty a spolupráci v oblasti cirkulární ekonomiky. Na akci vznikly konkrétní nápady na nové projekty a řešení, která mají v budoucnu velkou šanci být realizována prostřednictvím přeshraniční spolupráce.

V budoucnu bychom rádi navázali na workshop WAYS TO CIRCULAR ECONOMY dalšími akcemi. V plánu je pokračovat v těchto akcích dvakrát ročně střídavě v Sasku a Česku. Tématem budoucích akcích bude vždy cirkulární ekonomika, ale zaměření kulatých stolů bude pokaždé odrážet zájem účastníků z obou zemí a aktuální problematiku cirkulární ekonomiky,“ dodal Vojtěch Brož.