Articles of association

Čl. I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Název Spolku zní: WASTen, z.s.
 2. Sídlo Spolku je Ústí nad Labem.
 3. WASTen, z.s. je Spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
 4. Spolek je samosprávný, otevřený, nepolitický a dobrovolný svazek členů vedených společným zájmem při naplňování cílů uvedených v článku II.
 5. Spolek zahrnuje podnikající právnické i fyzické osoby, které mají zájem spolupracovat při společném plnění cílů.
 6. Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů Spolku se řídí těmito stanovami.

Čl. II.
CÍLE A POSLÁNÍ SPOLKU

 1. Posláním sdružení je zejména:
  1. Vytvářet podmínky pro maximální využití synergií výrobního a rozvojového potenciálu v oboru energetického a materiálového využití odpadů a v návazných oborech.
  2. Vyvinout moderní a efektivní technologie pro materiálové i energetické zpracování odpadů.
  3. Podporovat inovační procesy, výzkum a rozvoj činností provozovaných členy sdružení.
  4. Podporovat komunikaci mezi podnikatelskými, veřejnoprávními, samosprávnými a neziskovými organizacemi, které mají související zájem.
  5. Přispívat ke zdárné realizaci rozvojových a sociálních programů členů sdružení.
  6. Nabízet poradenské služby svým členům, pořádat semináře zaměřené na klastrovou problematiku a problematiku související s materiálovým a energetickým zpracováním odpadů.
 2. Toto poslání naplňuje Spolek zejména:
  1. Poskytováním služeb pro členy sdružení v oblasti poradenství a analýz, týkajících se získávání podpory z veřejných fondů, zajišťování všech druhů kooperací, vzdělávacích akcí (semináře, odborné kurzy).
  2. Správou a aktualizací databáze členů Spolku.
  3. Přípravou projektů pro získání grantů a dotací ze strukturálních fondů EU a u jiných zdrojů.
  4. Shromažďováním a správou prostředků na podporu svých neziskových aktivit.
  5. Podporou spolupráce při zakládání konsorcií členů Spolku.
  6. Podporou informovanosti veřejnosti o poslání Spolku a propagací svých členů.

Čl. III.
HLAVNÍ ČINNOST SPOLKU

 1. Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak, jak je vymezeno v čl. II. těchto stanov. Žádná z hlavních činností Spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.
 2. Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků dle čl. VII těchto stanov, grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle čl. IV. těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na činnost Spolku, či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu hlavní činnosti Spolku nepřesáhnou náklady.
 3. Spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnosti:
  1. Ustavení a provoz klastru.
  2. Podporu inovací a zvýšení konkurenceschopnosti členů Spolku.
  3. Podporu rozvoje oboru energetického a materiálového zpracování odpadů a návazných oborů.
  4. Rozvoj mezinárodní spolupráce v oboru energetického a materiálového zpracování odpadů.

Čl. IV.
VEDLEJŠÍ ČINNOST SPOLKU

 1. Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může Spolek vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto činností Spolek používá především k podpoře hlavních činností dle čl. III. těchto stanov, dalších činností Spolku a k úhradě nákladů na vlastní správu.

Čl. V.
ČLENSTVÍ

 1. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.
 2. Členem Spolku se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu ve Spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.
 3. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
 4. Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí Členské schůze o přijetí její žádosti o členství. Žádost o členství musí být podána v písemné formě.
 5. Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby:
  1. dobrovolné vystoupení člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství Výboru Spolku, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak;
  2. úmrtí člena nebo prohlášení člena za mrtvého;
  3. vyloučení člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Členská schůze má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její cíle, principy a poslání Spolku dle čl. II těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností dle čl. IX. těchto stanov;
  4. zánik Spolku;
  5. Rozhodnutí členské schůze o přeměně Spolku na jinou právní formu v souladu s § 3045 odst. 1 NOZ
 6. Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.

Čl. VI.
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA

 1. Každý člen Spolku má právo:
  • podílet se na činnosti Spolku,
  • být pravidelně informován o dění ve Spolku,
  • podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům Spolku,
  • a obdržet odpověď na své podání v přiměřené době,
  • volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů Spolku,
  • žádat o výpis ze seznamu členů dle čl. VIII. Stanov.
 1. Každý člen Spolku má povinnost:
  • platit členské příspěvky, pokud o tom rozhodne členská schůze,
  • chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku,
  • dodržovat stanovy Spolku,
  • aktivně se podílet na činnosti Spolku,
  • pravidelně se informovat o dění ve Spolku.

Čl. VII.
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

 1. Výši a splatnost členského příspěvku za individuální členství určí Členská schůze.
 2. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje Výbor.
 3. Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje Výbor.

Čl. VIII.
SEZNAM ČLENŮ

 1. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:
Fyzické osoby Právnické osoby
Jméno a příjmení Název
Bydliště Sídlo
Datum narození
Tel. č./ email Tel. č./ email
Osoba jednající jménem člena ve Spolku
 1. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí Výbor Spolku. Výbor provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Výbor provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.
 2. Výbor je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis požádá.
 3. Seznam členů je uveřejněn na webových stránkách Spolku. Odesláním žádosti dle čl. V, bodu 4 Stanov člen Spolku vyjadřuje souhlas se zveřejněním seznamu členů, který obsahuje údaje o členovi dle čl. VIII, bod 1. Stanov.

Čl. IX.
ORGÁNY SPOLKU

 1. Organizační strukturu Spolku tvoří:
  • Členská schůze
  • Výbor
 2. Funkční období volených orgánů je pět let. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve Spolku dle čl. V. odst. 5 Spolku, uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí.

Čl. X.
ČLENSKÁ SCHŮZE

 1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Spolku a je nejvyšším orgánem Spolku.
 2. Člen Spolku může písemně zmocnit jiného člena Spolku, aby jej na členské schůzi zastupoval, a to na základě plné moci, ve které musí být uvedeno, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo na více členských schůzích.
 3. Členská schůze projednává činnost Spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro následující kalendářní rok, volí volené orgány Spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost Spolku. Do její působnosti tak náleží:
  1. určit hlavní zaměření činností Spolku,
  2. rozhodovat o změně stanov,
  3. volit členy Výboru, předsedu a místopředsedu Výboru,
  4. rozhodovat o přijetí nových členů Spolku,
  5. rozhodovat o vyloučení členů Spolku,
  6. schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období předkládané Výborem,
  7. rozhodovat o povinnosti členského příspěvku, jeho výši, splatnosti a způsobu jeho úhrady,
  8. rozhodovat o povinnosti nových členů zaplatit členský příspěvek i za následující období.
  9. rozhodovat o prodeji nebo jiných dispozicích s nemovitým majetkem Spolku,
  10. schvalovat výsledek hospodaření Spolku,
  11. jmenovat likvidátora při zániku Spolku,
  12. rozhodovat o návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku,
  13. hodnotit činnost Výboru a jeho členů,
  14. rozhodnout o dobrovolném rozpuštění Spolku,
  15. rozhodnout o přeměně Spolku.
 4. Členská schůze je svolávána Výborem podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. 12. předchozího kalendářního roku.
 5. Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů Spolku musí být svolána mimořádná Členská schůze. Výbor je povinen svolat mimořádnou Členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné Členské schůze. Nesvolá-li Výbor zasedání Členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Členské schůze na náklady Spolku sám.
 6. Třetina členů Spolku je oprávněna žádat Výbor o zařazení jejich návrhu na program Členské schůze.
 7. Do programu Členské schůze lze zařadit i bod, který nebyl uveden v pozvánce, jsou-li na členské schůzi přítomny alespoň tři čtvrtiny členů Spolku a souhlasí-li s projednáním nadpoloviční většina všech členů Spolku. Téma však musí být všem členům Spolku rozesláno nejméně dva dny před konáním Členské schůze, aby se mohli na projednání připravit. Aniž by byly uvedeny v pozvánce, nelze projednat záležitosti dle čl. X. bod 3 a), b), d), e), n) a o).
 8. Právo zúčastnit se Členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové Spolku. Každý člen Spolku je oprávněn účastnit se jednání Členské schůze a požadovat vysvětlení záležitostí Spolku.
 9. Pozvánka na Členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně třicet dní před jejím konáním na jejich e-mailovou nebo poštovní adresu. Pozvánka na Členskou schůzi bude uveřejněna také na internetových stránkách Spolku, avšak pouze pokud budou takové stránky zřízeny. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit.
 10. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů Spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů. Pokud za některého člena jedná na Členské schůze více osob, které se nedohodnou na tom, jak má být za tohoto člena hlasováno, platí, že se takový člen zdržel hlasování.
 11. K přijetí rozhodnutí dle čl. čl. X. bod 2 b), d), e), n) a o) je zapotřebí tři čtvrtiny přítomných členů.
 12. Jednání Členské schůze řídí předseda, kterého Členská schůze zvolí na začátku zasedání. Zasedání se řídí programem tak, jak bylo obsažen v pozvánce dle čl. X, bodu 6. Stanov.
 13. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila Členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké body byly projednány, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Zápis musí být vždy zkontrolován předsedajícím.

Čl. XI.
VÝBOR

 1. Výbor je statutárním orgánem Spolku.
 2. Výbor je kolektivním orgánem tvořeným 5 členy Výboru. Členy Výboru, jakož i jeho předsedu a místopředsedu volí Členská schůze.
 3. Odměnu za výkon funkce člena Výboru stanoví Členská schůze.
 4. Výbor řídí činnost Spolku v souladu se Stanovami a vnitřními normami Spolku i usneseními Členské schůze po celé své funkční období.
 5. Výbor je usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů
 6. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Spolku nebo v jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy Spolku.
 7. Předseda Výboru organizuje a řídí jednání Výboru a běžnou činnost Spolku.
 8. Místopředseda Výboru zastupuje předsedu v případě jeho nepřítomnosti či neschopnosti dostát svým povinnostem, spojeným s funkcí předsedy Výboru. Není-li ani místopředseda přítomen či schopen funkci vykonávat, pověří Výbor jiného svého člena k dočasnému výkonu těchto povinností.
 9. Navenek za Spolek jedná předseda Výboru.
 10. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání Spolku.
 11. Výbor vede a řídí práci Spolku v období mezi Členskými schůzemi, dohlíží na dodržování Stanov a pečuje o rozvoj Spolku.
 12. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou.
 13. Do působnosti Výboru náleží:
  1. svolávat Členskou schůzi,
  2. přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku,
  3. posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy Členské schůzi,
  4. dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku,
  5. přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr,
  6. přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení,
  7. rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků,
  8. schvalovat interní organizační normy Spolku.

Čl. XII.
MAJETEK A HOSPODAŘENÍ SPOLKU

 1. Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou činností dle čl. IV. těchto stanov.
 2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být především použity k financování činnosti a naplňování poslání a cílů Spolku.
 3. Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance Spolku. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce dle Stanov, či sjednaná na základě platných smluv.
 4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem zajištění své činnosti a řádného naplňování poslání a cílů Spolku.
 5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídají orgány Spolku v rozsahu dle ustanovení těchto Stanov a vnitřních norem Spolku.
 6. Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch Spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku Spolku pověřen.
 7. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného Výborem.
 8. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem Spolku jsou obsaženy ve vnitřních normách Spolku.

Čl. XIII.
ZÁNIK A LIKVIDACE SPOLKU

Zánik Spolku se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

V Praze dne 2. 12. 2015