Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,
APLIKACE – VÝZVA VII.

Způsobilé výdaje: 7 387 861,00 Kč
Dotace: 70% = 5 171 502,70 Kč

 

Projekt se bude zabývat výzkumem komerčního potenciálu inovativního nakládání s odpady z potravin a především hotového jídla z domácností a z restauračních zařízení. V rámci projektu bude prováděn aplikovaný výzkum inovativních postupů k vyššímu a efektivnějšímu využití gastroodpadu.

 

Hlavní cíle projektu:

 1. Zmapování současného stavu nakládání s gastroodpadem (legislativní podmínky, množství odpadu a stávající způsoby jeho využívání),
 2. Zjištění moderních dostupných technologií na využití gastroodpadu a jejich parametrů a možností uplatnění
 3. Výzkum využití gastroodpadu na výrobu „zelených“ chemikálií
 4. Testování efektivních podmínek pro zpracování BRO pomocí larev much Hermetia illucens

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,
VI. Výzva Spolupráce – Klastry – Kolektivní výzkum

Způsobilé výdaje: 13 466 408,00 Kč
Dotace: 67,5% = 9 089 826,09 Kč

Partneři projektu: TU Dresden, PTS Heidenau
Smluvní partneři projektu: UJEP, VŠB-TUO, VŠCHT

 

Hlavním cílem projektu je inovace výroby papíru a celulózy a výrobků z nich s využitím biomasy trvalé traviny Miscanthus x giganteus (ozdobnice obrovská), která bude produkovaná trvale udržitelným způsobem především na marginálních půdách (brownfieldy, znečištěné půdy apod.) a post-těžebních lokalitách.

Projekt bude řešen komplexně s cílem vytvoření hodnotového řetězce od udržitelného hospodaření na lokalitách přes sklizeň, skladování a zpracování biomasy až po energetické využívání vzniklých odpadů.

Projekt přinese nové podnikatelské příležitosti podnikům sdruženým v klastru Wasten, bude mít motivační účinek na intenzitu výzkumu a vývoje včetně mezinárodní spolupráce ve VaV a bude mít i pozitivní environmentální dopady. Nejvýznamnější pozitivní dopady očekáváme přitom na strukturálně postižené regiony (Ústecký a Moravskoslezský).

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,
VI. Výzva Spolupráce – Klastry – Internacionalizace

Způsobilé výdaje: 5 346 300,00 Kč
Dotace: 50% = 2 673 150,00 Kč

 

Rozdělení aktivit klastru podle územní dimenze:

 • Visegrádské země (V4) – prohloubení spolupráce klíčových klastrů v zemích V4
 • Západní Evropa (zejména Německo, Rakousko, dále Francie, Anglie, Itálie, Benelux) – rozšíření stávajících a získání nových kontaktů, přenos informací a zkušeností s moderními technologiemi na využití odpadu
 • Širší svět (Čína, Filipíny, Brazílie) – zahájení spolupráce v širším světovém měřítku

 

Aktivity:

 • Zahraniční výstavy a veletrhy – účast klastru nebo individuální účast člena klastru
 • Zahraniční konference a semináře
 • Obchodní setkání členů klastru (matchmaking)
 • TENDER CENTER V4
 • Analýza tržních příležitostí
 • Navázání mezinárodní spolupráce
 • Zapojení klastru a jeho členů do mezinárodních VaV projektů

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,
VI. Výzva Spolupráce – Klastry – Rozvoj klastru

Způsobilé výdaje: 7 344 250,00 Kč
Dotace: 50% = 3 672 125,00 Kč

 

Projekt navazuje na předchozí projekt klastru “WASTen – Rozvoj klastrové organizace”. Cílem projektu je plně rozvinout inovační potenciál klastru v odvětví odpadového hospodářství. Aktivity projektu povedou k prohloubení spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a podniky a vytvoření centra transferu technologií klastru, které umožní urychlit přenos inovativních technologií do praxe. Součástí aktivit bude také další
propagace klastru a rozvoj služeb klastru.

 

Aktivity:

 1. Rozvoj služeb klastru – v rámci projektu dojde k výraznému rozšíření stávajících služeb poskytovaných klastrem
 2. Řízení a koordinace aktivit klastru – realizací projektu dojde ke vzniku nových pracovních pozic, které umožní lépe rozdělit kompetence ve vedení klastru a soustředit se na klíčové oblasti rozvoje
 3. Rozvoj spolupráce mezi členy klastru – dojde k prohloubeni spolupráce mezi členy klastru
 4. Rozvoj externí spolupráce klastru a jeho členů – klastr WASTen bude i nadále pokračovat v navazování spolupráce s dalšími subjekty
 5. Propagační aktivity – propagační materiály tisk, úprava webových stránek klastru, propagační předměty (např. propisky), články a ostatní prezentace, odborné konference, výstavy v ČR (s účastí členů klastru), matchmakingové akce, konference organizované klastrem WASTen, z.s

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Aplikace

Příjemce: Cottex Trade, s.r.o., UJEP Ústí nad Labem
Dotační podpora: Euroforum Group, a.s.

Způsobilé výdaje: 16.500.000,- Kč
Dotace: 11.500.000,- Kč

Předmětem projektu je výzkum zpracování zinkových úletů a zinkových inkrustů, to je zinkových odpadů vznikajících při termickém nástřiku, neboli žárové metalizaci zinkem v průmyslu a vývoj zinkových produktů “Zinkový prášek” (Fine Zinc Powder) a “Zinkové abrazivo” (Zinc Shot) přímím přepracováním těchto odpadů.

Předkládaný projekt řeší problém ochrany životního prostředí, kdy se na jedné straně využívá primární surovina zinek pro výrobu zinkových produktů (Zinkový prášek a Zinkové abrazivo) a na druhé straně vzniká při výrobě značné množství odpadů. Vznikají tím významné environmentální dopady, neboť dochází k plýtvání vzácnými surovinovými zdroji a zároveň se výrazně zvyšuje zátěž životního prostředí.

Příčiny problému:
Příčinou problému je prudký rozvoj potenciálu využití zinku a zinkových produktů v mnoha odvětvích.
Mezi zásadní odvětví využívající zinkové produkty patří chemický průmysl, slévárenství, automobilový průmysl, stavebnictví a průmysl povrchových úprav.
Množství nových aplikací zvyšuje spotřebu zinku jako primární suroviny a zároveň má dopad na množství zinkového odpadu.

Cíle projektu:
Cílem projektu je vývoj zinkových produktů inovativním přepracováním odpadů zinku, se srovnatelnou kvalitou jako v současnosti ve světě vyráběné produkty, používané v mnoha průmyslových procesech a které jsou v současnosti vyráběny z primárních zdrojů:
Produkt 1) Zinkový prášek (Fine Zinc Powder)
Produkt 2) Zinkové abrazivo (Zinc Shot)

Hlavní výstupy projektu:
Poloprovoz – pilotní linka ke zpracování zinkových odpadů
Certifikovaná metodika – metoda klasifikace zinkových produktů

Důsledkem realizace projektu je významná úspora surovinových zdrojů, to je zinku, používaného při výrobě Zinkového prášku a Zinkového abraziva z primárních materiálů, tj. přírodních zdrojů. Nízkoenergeticky a ekologicky vyvinuté zinkové produkty z odpadů budou významně snižovat spotřebu primárního zinku. Opětovným použitím odpadů tak dojde k významné úspoře surovinových zdrojů a dále k výraznému snížení zátěže životního prostředí, v porovnání se současnou energetickou a technologickou náročností výroby zinkových produktů z primárního zinku. Bude naplňována strategie oběhového hospodářství, což je i jedním z hlavních cílů Národní RIS3 strategie, strategie VaVaI a také politiky EU v environmetální oblasti. Vyvinutím inovativního systému zpracování zinkových odpadů chceme dosáhnout nejenom ekonomického výnosu, ale zároveň eliminovat nežádoucí vlivy na životní prostředí vznikající při současném zpracování, a to v celé řadě hydrometalurgických, pyrometalurgických, chemických a dalších procesů. Zároveň dojde také k významnému navýšení pracovních míst ve společnosti.

Realizované aktivity:
V průběhu projektu budou realizovány tyto aktivity:
– průmyslový výzkum
– experimentální vývoj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Aplikace

Příjemce: Agmeco LT, s.r.o., UJEP Ústí nad Labem
Dotační podpora: Euroforum Group, a.s.

Způsobilé výdaje: 14.500.000,- Kč
Dotace: 10.000.000,- Kč

Společnost Agmeco LT, s.r.o. se od svého vzniku v roce 2003, zabývá ekologickou likvidací odpadů. Od roku 2015 tuto činnost provádí i v rámci klastru Wasten. Společnost Agmeco LT, s.r.o. úzce spolupracovala i se společností ELIAV, a.s. která se zabývá ekologickou likvidací autovraků. V prostorách společnosti ELIAV, a.s. bylo instalováno zařízení na termální depolymeraci odpadové pryže a plastů vzniklých z rozebraných automobilů. V průběhu posledních cca pěti let bylo s tímto zařízením prováděna celá řada experimentů, kdy vstupním materiálem byly různé druhy plastů, pryže, ale i biomasa a konečně i kaly z ČOV. Byly prováděny různé chemické analýzy na výstupních složkách, zejména na složce plynné a kapalné. Získané výsledky nás přesvědčily o mnohostranné možnosti použití technologie termického zpracování různých druhů odpadů při přeměně v užitečné suroviny resp. energii. V průběhu zmíněných cca 5 let byla provedena i řada vylepšení stávajícího zařízení, které společně s dalšími informacemi z jiných, ve světě používaných zařízení obdobného druhu,nás vedou k přesvědčení, že je vhodnější a efektivnější využívat cíleně zaměřené jednotky na určitý druh odpadu, nežli jednotky univerzální jako je ta, na které jsme data a poznatky získali. Zkušenosti s provozem tohoto zařízení, na kterém se prováděl, jak již bylo řečeno, i termický rozklad kalů z ČOV, dalo vznik myšlence postavit zařízení jednoúčelové, pouze pro přepracování kalů z ČOV. Několikaleté intensivní věnování se možnostem likvidace odpadů termickými metodami, vylepšování stávající jednotky a sledování pokroku ve světě stálo u zrodu přesvědčení, že jsme schopni podobné zařízení sami postavit, odzkoušet při spolupráci s výzkumnou sférou při získávání dostatečných znalostí o procesu rozkladu, vlastností a využitelnosti produktů termického rozkladu a nakonec i komerčně zhodnotit při opakované výrobě takovýchto jednotek.

Projekt je zaměřen na ekologické řešení jedné části problematiky odpadového hospodářství, kterou jsou kaly z čistíren odpadních vod. V současné době se v rámci EU řeší problematika co s těmito kaly provést, když se očekává, že současné způsoby jejich likvidace, tedy především hnojení zemědělské půdy, přidávaní do kompostu, apod., již nebude možno používat hlavně kvůli nadlimitním obsahům některých těžkých kovů (TK) a některých organických sloučenin typu POP. Tento projekt přináší technické řešení přepracování těchto kalů principiálně jednoduchým termickým procesem tak, abychom získali surovinu využitelnou v zemědělství jako hnojiva s vyšším obsahem fosforu a nezanedbatelným obsahem draslíku, vápníku, hořčíku a dusičnanového dusíku.

Vzhledem k teplotám používaným u termického procesu cca 6000C dojde nejen ke sterilizaci těchto kalů, ale také ke snížení obsahu některých těžkých kovů ( např. Hg, Cd) a rozkladu či odtěkání části organických nebezpečných látek. Proto bude možné, při vhodném složení vstupního kalu aplikovat tuhý výstup z tohoto termického procesu na půdu, jako vysoce účinné hnojivo (tzv. biochar) s vysokým obsahem fosforu a dalších nutrientů (K, Ca, Mg, N) a současně také s vysokým obsahem porézního uhlíku s potenciálem retence vody v půdě. Plynné a kapalné složky, které jsou dalšími výstupními produkty tohoto termického procesu budou spotřebovány a využity energeticky přímo na místě na sušení mechanicky odvodněných kalů a na vyhřívání retorty ve které probíhá termická reakce nebo na získání el. energie v generátoru či kogenerační jednotce, apod. podle konkrétních podmínek přímo na místě instalace.

Očekávaným výsledkem projektu je zhotovení funkčního prototypu pro ověření všech vlastností jak vlastní termolýzní jednotky, tak i produktů termickým procesem vznikajících. Po ověření všech vlastností a složení vstupního odvodněného kalu, předpokládaných vlastností a obsahu cenných nutričních složek jakož i obsahu nežádoucích zbytkových složek (TK, POP a jiné rizikové látky) v tuhém produktu (biochar), po ověření energetické využitelnosti plynných a dalších výstupních složek z termolýzy, emisních charakteristik, bezpečnosti a ekologičnosti této technologie a její funkčnosti by takovéto zařízení mohlo sloužit jako modelová výchozí jednotka pro výrobu obdobných zařízení i pro další ČOV a pomoci tak vyřešit problematickou a ožehavou situaci v této oblasti odpadového hospodářství.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Spolupráce (klastry) – Internacionalizace klastru

Způsobilé výdaje: 2.500.000,- Kč
Dotace: 1.250.000,- Kč

Klastr WASTen vznikl dne 23. 12. 2015 jako sdružení inovativních českých podniků, dodavatelů špičkových technologií na zpracování komunálního a průmyslového odpadu, a předních VaV pracovišť.

Klastr WASTen měl k datu podání Předběžné žádosti o dotaci celkem 19 členů, z toho 3 VaV organizace. Členy klastru WASTen jsou univerzity z ekologicky nejvíce postižených regionů – UJEP z Ústí n.L. a VŠB TU Ostrava a dále VŠCHT Praha. Aktivity klastru budou směřovat do projektů na celém území ČR ovšem se zvláštním zřetelem na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje.

Cílem klastru je stát se centrem excelentního výzkumu a vývoje a transferu špičkových inovativních technologií se zaměřením na materiálové a energetické zpracování průmyslového a komunálního odpadu v ČR.
Charakteristickým prvkem rozvinuté společnosti není pouze produkce odpadů vztažená na výrobní jednotku nebo obyvatele, ale také způsob nakládaní s odpady. Veškeré úsilí má směřovat k bezodpadovým technologiím, které ale nejsou z mnoha důvodu dosažitelné. Odpady, které vznikají, se mají regenerovat, respektive recyklovat, využívat materiálově a nevyužitelný zbytek využít energeticky s cílem minimalizovat podíl odpadů ukládaného na skládky.
Činnost klastru WASTen, z.s. plně respektuje uvedené zásady odpadového hospodářství a je zaměřena na podporu výzkumu orientovaného na řešení problematiky odpadového hospodářství v oblasti materiálového a energetického využití.
Projekt internacionalizace klastru WASTen, z.s. se zaměřuje na zapojení klastru do spolupráce v evropském výzkumném prostoru, zapojení klastru do přeshraničních sítí excelentních klastrů a společné marketingové a obchodní aktivity členů klastru na zahraničních trzích.

Cíle klastru WASTen v rámci mezinárodní spolupráce:
– Umožnit členům klastru vstup na zahraniční trhy technologií na zpracování odpadů a zároveň podporovat transfer technologií ze zahraničí na trh ČR.
– Podpořit zapojení členů klastru do mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a transferu technologií odpadového hospodářství.

Aktivity mezinárodní spolupráce obsažené ve strategii klastru:
Vzhledem k tomu, že vizí klastru je stát se centrem excelentního výzkumu a vývoje a transferu špičkových inovativních technologií se zaměřením na materiálové a energetické zpracování průmyslového a komunálního odpadu v ČR, je nutné, aby klastr navázal partnerství i v zahraničí. Pro další rozvoj je nutné posílit a rozvinout spolupráci s klastry obdobného charakteru, které působí v zahraničí. Je důležité získat zkušenosti a informace od klastrů v zahraničí, které již dlouhodobě působí v oboru. Dojde tak i k rozšíření členské základny o další podniky, které budou zapojeny do společných projektů.
WASTen již navázal spolupráci s klastrem Energy Saxony, což je energetický klastr v Sasku. Cílem spolku je posílit konkurenceschopnost a exportní sílu podniků v oblasti energetiky, zameřené na saské podniky. Jednou z oblastí, na kterou klastr Energy Saxony cílí svou pozornost, je využití zdrojů z odpadů. A právě tato aktivita je primárním cílem spolupráce s klastrem.

V současné době je již uzavřeno Memorandum o spolupráci mezi klastrem WASTen a klastrem Energy Saxony. Německý klastr byl cíleně vybrán ke spolupráci jako první v rámci kooperace s evropskými zeměmi. Technologie v Německu je sofistikovanější než v ČR a cílem je mimo jiné získat o těchto technologiích informace. Otevírá se tak možnost transferu špičkových technologií na zpracování odpadu na český trh. Dalším důvodem je místo sídla klastru WASTen, které je blízko německých hranic, tudíž jakékoliv společné konference, schůzky i semináře, jsou velmi lehce dostupné. Vzhledem k faktu, že WASTen je v současné době nezralou klastrovou organizací, bude se nejprve orientovat na blízké trhy v rámci EU. Mimo Německo se výhledově jedná o Francii, Belgii, Nizozemí a Polsko. V plánu je samozřejmě nejen aktivní spolupráce se zahraničními klastry, ale též podpora společných obchodních a marketingových aktivit svých členů.

Jakákoliv přeshraniční či nadregionální spolupráce v rámci klastrů s sebou přináší nové příležitosti rozvoje klastru a je aspektem, který umožňuje čerpat nové stimuly pro všechny zúčastněné. Současně je důležité si uvědomit, že taková spolupráce s sebou nese mnoho úsílí a rostoucí nároky na koordinaci a řízení. Proto je zcela zásadní, aby členská základna klastru byla personálně zabezpečena, schopna organizovat a řešit nastalé situace. Strategie klastru WASTen je založena na ověřených principech projektového řízení, v němž jsou jasně definované cíle, organizační struktura a společný zájem. Samozřejmostí jsou pravidelné valné hromady, workshopy a semináře týkající se stěžejních problémů.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Spolupráce (klastry) – Rozvoj klastru

Způsobilé výdaje: 4.000.000,- Kč
Dotace: 2.000.000,- Kč

Klastr WASTen vznikl dne 23. 12. 2015 jako sdružení inovativních českých podniků, dodavatelů špičkových technologií na zpracování komunálního a průmyslového odpadu, a předních VaV pracovišť.

Klastr WASTen měl k datu podání Předběžné žádosti o dotaci celkem 19 členů, z toho 3 VaV organizace. Projekt rozvoje klastrové organizace klastru WASTen, z.s. je zaměřený na zvýšení kvality řízení klastru, propagaci činnosti klastru, zlepšení spolupráce mezi členy a rozšiřování počtu členů klastru.

Jaký problém projekt řeší?
Odpady jsou nejen surovinou, ale také velmi významným zdrojem energie. Konec 20. století a začátek 21. století byl ve znamení prudkého technologického rozvoje nových environmentálních postupů a technologií zvyšujících efektivitu nakládání s odpady (odpadového hospodářství).
Právě tento vývoj včetně vývoje legislativy způsobil, že se vývojem a výrobou environmentálních technologií začaly zabývat vysoce profesionalizované společnosti.
Podobná situace nastává v oblasti provozování systémů nakládání s odpady, kde vzhledem ke zvyšující se odbornosti a vysokým nárokům zákazníků je pro malé a střední organizace stále složitější vyhovět narůstajícím požadavkům trhu.
Důsledkem výše popsané situace je snižování konkurenceschopnosti malých a středních podniků, které se zabývají vývojem špičkových technologií nebo provozováním systémů nakládání s odpady a jejich relativní zaostávání za zahraniční konkurencí zavedených velkých zpracovatelů odpadů. Klastr WASTen si klade za cíl sdružit znalostní, lidské, technologické a také finanční zdroje malých a středních podniků v tomto vysoce konkurenčním odvětví a podpořit jejich další růst.
S ohledem na krátkou dobu existence klastru je WASTen nezralou klastrovou organizací a potřebuje podporu pro rozvinutí svých aktivit. Především se jedná o zavedení kvalitního řízení klastru, propagaci činnosti klastru, zlepšení spolupráce mezi jednotlivými členy klastru a rozšiřování členské základny klastru.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti jsou navrhované aktivity klastru WASTen vysoce aktuální.

Jaké jsou příčiny problému?
Výzkum a vývoj postupů a technologií v odvětví zpracování odpadů dosáhl rozsahu srovnatelného s ostatními průmyslovými obory. V čele tohoto procesu stojí moderní legislativa, která je v zemích EU založena na jednoduchém schématu podporujícím prevenční postupy a systémy materiálového a energetického využití odpadu a pro nevyužitelný odpad pak na technologiích jeho bezpečného odstranění. Současně tato legislativa podporuje princip blízkosti, tj. nakládání s odpady přednostně v místě jejich vzniku.
Česká republika vyniká relativně vysokou měrnou produkcí komunálního i průmyslového odpadu, přetrvává nelichotivý stav, kdy podstatná část odpadů je skládkovaná. Podle připravovaného zákona o odpadech se má v ČR do roku 2024 zabránit skládkování odpadů s výhřevností vyšší než 4 MJ. Podle zásad programu “Nulový odpad pro Evropu” se má do roku 2030 významně omezit skládkovaní recyklovatelného odpadu (kovy, sklo plasty, papír, biologicky rozložitelný odpad apod.). Zásady oběhového hospodářství jednoznačně podporují opětovné využití odpadů. Již podle dnes platné legislativy (Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství) má ČR povinnost do roku 2020 snížit podíl biologicky rozložitelného odpadu ukládaného na skládky na úroveň 35 % oproti stavu z roku 1995.
Tomuto požadavku se společnost prozatím přibližuje s problémy.

Cíle projektu:
Rozvoj klastrové organizace:

– Vybudování řídící struktury klastru ze zkušených odborníků včetně vytvoření pracovních skupin,
– zabývajících se konkrétními tématy
– Rozšíření počtu členů klastru min. na 30
– Posunutí klastrové organizace do kategorie rozvinuté klastrové

Plánované rozšíření počtu členů klastru WASTen a zlepšení jeho řízení umožní získat silnější postavení a zlepší vyjednávací možnosti klastru, čímž dojde k efektivnějšímu zastupování členů klastru při jednání se státními orgány v oblasti legislativní a daňové. Dále se zlepší přístup členů klastru k výsledkům vědy a výzkumu a transferu moderních inovativních technologií do praxe. Společné vzdělávací a informační akce členů klastru potom umožní lepší sdílení znalostí a jejich efektivnější přenos do praxe. Všechny výše uvedené skutečnosti povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti členů klastru na domácím i zahraničním trhu.

Realizované aktivity:
– Rozvoj služeb klastru – v rámci projektu dojde k výraznému rozšíření stávajících služeb poskytovaných klastrem
– Řízení a koordinace aktivit klastru – realizací projektu dojde ke vzniku nových pracovních pozic, které umožní lépe rozdělit kompetence ve vedení klastru a soustředit se na klíčové oblasti rozvoje
– Rozvoj spolupráce mezi členy klastru – prohloubeni spolupráce mezi členy klastru
– Rozvoj externí spolupráce klastru a jeho členů – klastr WASTen bude i nadále pokračovat v navazování spolupráce s dalšími subjekty (např. členství ve spolku Energosvaz)
– Propagační aktivity – propagační materiály tisk, úprava webových stránek klastru, propagační předměty (např. propisky), články a ostatní prezentace, odborné konference, výstavy v ČR (s účastí členů klastru), matchmakingové akce, konference organizované klastrem WASTen, z.s.