Výzkum zinkových odpadů a vývoj zinkových produktů

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Aplikace

Příjemce: Cottex Trade, s.r.o., UJEP Ústí nad Labem
Dotační podpora: Euroforum Group, a.s.

Způsobilé výdaje: 16.500.000,- Kč
Dotace: 11.500.000,- Kč

Předmětem projektu je výzkum zpracování zinkových úletů a zinkových inkrustů, to je zinkových odpadů vznikajících při termickém nástřiku, neboli žárové metalizaci zinkem v průmyslu a vývoj zinkových produktů “Zinkový prášek” (Fine Zinc Powder) a “Zinkové abrazivo” (Zinc Shot) přímím přepracováním těchto odpadů.

Předkládaný projekt řeší problém ochrany životního prostředí, kdy se na jedné straně využívá primární surovina zinek pro výrobu zinkových produktů (Zinkový prášek a Zinkové abrazivo) a na druhé straně vzniká při výrobě značné množství odpadů. Vznikají tím významné environmentální dopady, neboť dochází k plýtvání vzácnými surovinovými zdroji a zároveň se výrazně zvyšuje zátěž životního prostředí.

Příčiny problému:
Příčinou problému je prudký rozvoj potenciálu využití zinku a zinkových produktů v mnoha odvětvích.
Mezi zásadní odvětví využívající zinkové produkty patří chemický průmysl, slévárenství, automobilový průmysl, stavebnictví a průmysl povrchových úprav.
Množství nových aplikací zvyšuje spotřebu zinku jako primární suroviny a zároveň má dopad na množství zinkového odpadu.

Cíle projektu:
Cílem projektu je vývoj zinkových produktů inovativním přepracováním odpadů zinku, se srovnatelnou kvalitou jako v současnosti ve světě vyráběné produkty, používané v mnoha průmyslových procesech a které jsou v současnosti vyráběny z primárních zdrojů:
Produkt 1) Zinkový prášek (Fine Zinc Powder)
Produkt 2) Zinkové abrazivo (Zinc Shot)

Hlavní výstupy projektu:
Poloprovoz – pilotní linka ke zpracování zinkových odpadů
Certifikovaná metodika – metoda klasifikace zinkových produktů

Důsledkem realizace projektu je významná úspora surovinových zdrojů, to je zinku, používaného při výrobě Zinkového prášku a Zinkového abraziva z primárních materiálů, tj. přírodních zdrojů. Nízkoenergeticky a ekologicky vyvinuté zinkové produkty z odpadů budou významně snižovat spotřebu primárního zinku. Opětovným použitím odpadů tak dojde k významné úspoře surovinových zdrojů a dále k výraznému snížení zátěže životního prostředí, v porovnání se současnou energetickou a technologickou náročností výroby zinkových produktů z primárního zinku. Bude naplňována strategie oběhového hospodářství, což je i jedním z hlavních cílů Národní RIS3 strategie, strategie VaVaI a také politiky EU v environmetální oblasti. Vyvinutím inovativního systému zpracování zinkových odpadů chceme dosáhnout nejenom ekonomického výnosu, ale zároveň eliminovat nežádoucí vlivy na životní prostředí vznikající při současném zpracování, a to v celé řadě hydrometalurgických, pyrometalurgických, chemických a dalších procesů. Zároveň dojde také k významnému navýšení pracovních míst ve společnosti.

Realizované aktivity:
V průběhu projektu budou realizovány tyto aktivity:
– průmyslový výzkum
– experimentální vývoj