Produkce biocharu termickým rozkladem kalů z ČOV

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Aplikace

Příjemce: Agmeco LT, s.r.o., UJEP Ústí nad Labem
Dotační podpora: Euroforum Group, a.s.

Způsobilé výdaje: 14.500.000,- Kč
Dotace: 10.000.000,- Kč

Společnost Agmeco LT, s.r.o. se od svého vzniku v roce 2003, zabývá ekologickou likvidací odpadů. Od roku 2015 tuto činnost provádí i v rámci klastru Wasten. Společnost Agmeco LT, s.r.o. úzce spolupracovala i se společností ELIAV, a.s. která se zabývá ekologickou likvidací autovraků. V prostorách společnosti ELIAV, a.s. bylo instalováno zařízení na termální depolymeraci odpadové pryže a plastů vzniklých z rozebraných automobilů. V průběhu posledních cca pěti let bylo s tímto zařízením prováděna celá řada experimentů, kdy vstupním materiálem byly různé druhy plastů, pryže, ale i biomasa a konečně i kaly z ČOV. Byly prováděny různé chemické analýzy na výstupních složkách, zejména na složce plynné a kapalné. Získané výsledky nás přesvědčily o mnohostranné možnosti použití technologie termického zpracování různých druhů odpadů při přeměně v užitečné suroviny resp. energii. V průběhu zmíněných cca 5 let byla provedena i řada vylepšení stávajícího zařízení, které společně s dalšími informacemi z jiných, ve světě používaných zařízení obdobného druhu,nás vedou k přesvědčení, že je vhodnější a efektivnější využívat cíleně zaměřené jednotky na určitý druh odpadu, nežli jednotky univerzální jako je ta, na které jsme data a poznatky získali. Zkušenosti s provozem tohoto zařízení, na kterém se prováděl, jak již bylo řečeno, i termický rozklad kalů z ČOV, dalo vznik myšlence postavit zařízení jednoúčelové, pouze pro přepracování kalů z ČOV. Několikaleté intensivní věnování se možnostem likvidace odpadů termickými metodami, vylepšování stávající jednotky a sledování pokroku ve světě stálo u zrodu přesvědčení, že jsme schopni podobné zařízení sami postavit, odzkoušet při spolupráci s výzkumnou sférou při získávání dostatečných znalostí o procesu rozkladu, vlastností a využitelnosti produktů termického rozkladu a nakonec i komerčně zhodnotit při opakované výrobě takovýchto jednotek.

Projekt je zaměřen na ekologické řešení jedné části problematiky odpadového hospodářství, kterou jsou kaly z čistíren odpadních vod. V současné době se v rámci EU řeší problematika co s těmito kaly provést, když se očekává, že současné způsoby jejich likvidace, tedy především hnojení zemědělské půdy, přidávaní do kompostu, apod., již nebude možno používat hlavně kvůli nadlimitním obsahům některých těžkých kovů (TK) a některých organických sloučenin typu POP. Tento projekt přináší technické řešení přepracování těchto kalů principiálně jednoduchým termickým procesem tak, abychom získali surovinu využitelnou v zemědělství jako hnojiva s vyšším obsahem fosforu a nezanedbatelným obsahem draslíku, vápníku, hořčíku a dusičnanového dusíku.

Vzhledem k teplotám používaným u termického procesu cca 6000C dojde nejen ke sterilizaci těchto kalů, ale také ke snížení obsahu některých těžkých kovů ( např. Hg, Cd) a rozkladu či odtěkání části organických nebezpečných látek. Proto bude možné, při vhodném složení vstupního kalu aplikovat tuhý výstup z tohoto termického procesu na půdu, jako vysoce účinné hnojivo (tzv. biochar) s vysokým obsahem fosforu a dalších nutrientů (K, Ca, Mg, N) a současně také s vysokým obsahem porézního uhlíku s potenciálem retence vody v půdě. Plynné a kapalné složky, které jsou dalšími výstupními produkty tohoto termického procesu budou spotřebovány a využity energeticky přímo na místě na sušení mechanicky odvodněných kalů a na vyhřívání retorty ve které probíhá termická reakce nebo na získání el. energie v generátoru či kogenerační jednotce, apod. podle konkrétních podmínek přímo na místě instalace.

Očekávaným výsledkem projektu je zhotovení funkčního prototypu pro ověření všech vlastností jak vlastní termolýzní jednotky, tak i produktů termickým procesem vznikajících. Po ověření všech vlastností a složení vstupního odvodněného kalu, předpokládaných vlastností a obsahu cenných nutričních složek jakož i obsahu nežádoucích zbytkových složek (TK, POP a jiné rizikové látky) v tuhém produktu (biochar), po ověření energetické využitelnosti plynných a dalších výstupních složek z termolýzy, emisních charakteristik, bezpečnosti a ekologičnosti této technologie a její funkčnosti by takovéto zařízení mohlo sloužit jako modelová výchozí jednotka pro výrobu obdobných zařízení i pro další ČOV a pomoci tak vyřešit problematickou a ožehavou situaci v této oblasti odpadového hospodářství.