ČLÁNEK

Prezentace klastru WASTen, z. s. na mezinárodním veletrhu POL-ECO SYSTEM v Poznani (Polsko)

MEZINÁRODNÍ VELETRH OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POL-ECO SYSTEM je největší a zároveň nejvýznamnější události nejen v Polsku ale i ve střední a východní Evropě. Na veletrhu jsou pokaždé prezentované nejnovější pokročilé technologie, řešení a produkty pro udržitelný rozvoj.

Cílem veletrhu POL-ECO SYSTEM je seznámit širokou odbornou veřejnost s technologiemi v oblasti ochrany životního prostředí. Dále výměna mezinárodních zkušenosti, podpora podnikání a navazování nových obchodních kontaktů…

ODBORNÁ PUBLIKACE

ENERGIE Z ODPADŮ – VÝZVA PRO 21. STOLETÍ

Společné dílo expertů klastru WASTen, z.s.
Publikace financována z dotačního programu MPO Efekt 

Publikace „Energie z odpadů – výzva pro 21. století“ využívá jedinečné know-how špičkových odborníků na odpadové hospodářství, kteří jsou členy klastru WASTen.
Klastr WASTen vznikl jako sdružení inovativních českých podniků, dodavatelů špičkových technologií na zpracování komunálního a průmyslového odpadu, a předních vědeckovýzkumných pracovišť.
Členy klastru WASTen jsou univerzity z ekologicky nejvíce postižených regionů – UJEP z Ústí n.L. a VŠB TU Ostrava a dále VŠCHT Praha. Aktivity klastru budou směřovat do projektů na celém území ČR ovšem se zvláštním zřetelem na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje.
Cílem publikace je porovnat zakotvení energetického využití odpadů v české a evropské legislativě, posoudit aktuální stav využití druhotných zdrojů energie a naznačit možnosti budoucího vývoje technologií v nejbližší budoucnosti. Klíčovou otázkou budoucího rozvoje využití DZE je přenos zahraničních zkušeností včetně transferu moderních technologií a financování výzkumu a následného zavedení ověřených technologií do praxe.
Publikace Energie z odpadů – výzva pro 21. století se věnuje všem výše uvedeným tématům a navrhuje optimální způsoby financování výzkumu, vývoje a pilotních projektů DZE.

PUBLIKACE KE STAŽENÍ ZDE